ចូលរួមជាមួយប្លុកKFM

ហ្វេសប៊ុកពត៌មានខ្មែរសិរី

VISITOR

Flag Counter

Total Pageviews

ព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះមហា​បណ្ឌិត​ ហុក សាវណ្ណ​ 1 2
ព្រះតេជគុណ​ សាន សុជា 1 2

អានរឿងនិទាន

Powered by Blogger.
Wednesday, May 29, 2013
By Jonathan Head BBC News, Phnom Penh
Jonathan Head
Tep Vanny (left) and other protestors outside Phnom Penh Municipal Court  
Tep Vanny (left) and her movement have vowed to keep protesting until all the evicted families have replacement homes

Phnom Penh, a city once fabled for its stately colonial buildings and boulevards, and its serene riverside setting, is becoming a city of glaring contrasts.

An economy left in ruins by the years of war and violent revolution in the 1970s and 80s grew at a rate of almost 10% a year from 1998 to 2008. Cheap land, cheap labour and rich natural resources have attracted big inflows of foreign investment, especially from Asian neighbours like China, Vietnam and Thailand. That has ignited a property boom.

For the first time in its history Phnom Penh's skyline is being pierced by modern high-rise towers, offering new office space and luxury apartments. Land prices are soaring, and developers are constantly seeking out new possibilities for construction.
One area they targeted was the city's largest lake, Boeng Kak. A company owned by a senator from the ruling Cambodian People's Party, Shukaku, was given a 99-year lease to drain and build on the lake in 2007. 

Another was the centre city neighbourhood of Borei Keila, which another politically-connected company, Phanimex, was given the right to develop in 2003.

But there was a problem. People already lived on this land. Like most of Phnom Penh's residents, they had moved to the city after the fall of the radical Khmer Rouge regime, which had emptied Phnom Penh in 1975, and following the decade of civil war in the 1980s.
Borei Keila  
Some residents evicted from Borei Keila have been forced to live in tents 
 
They did not have land titles; very few people do in Cambodia, as the Khmer Rouge abolished private property and nearly all documents were destroyed. 

So the state claims to own more than 80% of Cambodia's land. That gives the government the final say over who gets to develop it.
The bulldozers moved in to start demolishing the flimsy houses around Boeng Kak lake in 2008. There have been clashes with local residents ever since. Some have been beaten by riot police as they tried to block the developers, other have been arrested and charged. Many of them are women. 

One of them, 31 year-old Tep Vanny, has become the leader of the women who are still protesting against their treatment by the company. A passionate and outspoken mother of two, she and her husband were previously evicted from land they lived on in Kampong Speu province near Phnom Penh, and moved to Boeng Kak in 2004. 

Last year she was charged with rebellion and illegally occupying land, and sentenced to two and a half years in prison. She was released on appeal after two months.
"I've been detained by the police five times," she told me in the house next to the drained lake that the women use as a campaign headquarters. 

"The last time I was sentenced to jail. This is normal in my country. Before I started this work I thought hard about what I would face, but I knew I could not back down. I had to fight the corrupt officials and the greedy companies which are harming the lives of our people."
Phnom Penh construction  
Foreign investment has ignited a property development boom in Cambodia

More than 4,000 families were evicted from the area around the lake, which has since been filled with sand. There was no prior consultation, and the World Bank responded by suspending all loans to Cambodia in August 2011. 

The government then ordered the company to allocate a small portion of land to some of the evicted families, but there are still more than 60 families who have been excluded.
'Powerful interests' Tep Vanny and her movement have vowed to keep protesting until all the families have replacement homes. They are also supporting other poor Cambodians who have lost homes to the country's breakneck development. There are plenty of them.

Tim Sakmony is a 64 year-old grandmother and, like Tep Vanny, she has also spent time in jail.
She lives in Borei Keila, and has led the families protesting against their exclusion from the deal under which Phanimex would be allowed to redevelop the site in return for building 10 apartment blocks for the displaced residents. The company only built eight.
Boeng Kak lake  
Over 4,000 families have been evicted from the area around Boeng Kak lake

Tim Sakmony was given a six-month sentence for "making a false declaration", a complaint filed by the owner of Phanimex. She was released after three months, but still cries when she talks about her treatment.
"I went to see the owner of Phanimex, to claim a home for my son, who is disabled and cannot speak for himself. After that I was summoned to court." 
"I thought it was an opportunity to explain about my case. But the judge sentenced me to six months."
She and her son, a former soldier who bought a small plot of land at Borei Keila, are now living with his 12 year-old twins in the stairwell of one of the completed apartment blocks. The area lies next to a festering rubbish dump. 

A few hundred metres away, upmarket apartments are under construction.
Last year the government responded to international pressure over widespread land grabs by politically-connected companies by authorising a project to give land titles to 470,000 people.
Tim Sakmony looks over Borei Keila development site  
Tim Sakmony spent three months in jail for "making a false declaration"

But the student volunteers carrying out the project are only allowed to work on uncontested land. That excludes the many thousands of Cambodians who are fighting eviction.
Human rights groups estimate that 700,000 people have been adversely affected by land development, and they say the government and the courts openly side with the developers.
Speaking about the case of Yorm Bopha, another activist who was jailed for three years for protesting against the evictions from Boeng Kak, Brad Adams of Human Rights Watch said this week that "a politically controlled judiciary has targeted a brave woman who has the audacity to challenge powerful interests and people".
[source] http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21973412

0 comments:

Post a Comment

Thank you for your comments!

ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុនតេឡេខំម្ញូណេត្សិន
សេវាកម្មទូរស័ព្ទផ្ទះផ្តល់ជួនតម្លៃពិសេសនិងអាចតេទៅកាន់80ប្រទេស ដោយគ្មានកំណត់⁣ ថែមទាំងលោកអ្នកអាចប្រើមិនគិតថ្លៃ បើលោកអ្នករកបានអតិថិជនដែលប្រើសេវាកម្មដូចគ្នាបាន៥នាក់សម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ

សូមចុចតាមប្រទេសលោកអ្នករស់នៅ ដើម្បីពត៌មានបន្ថែមឬក៍ជាវ

សហរដ្ឋអាមេរិក
កាណាដា
អូស្រ្តាលី
បារាំង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូរ៉េខាងត្បូង
និងប្រទេសជាច្រើនទៀត