ចូលរួមជាមួយប្លុកKFM

ហ្វេសប៊ុកពត៌មានខ្មែរសិរី

VISITOR

Flag Counter

Total Pageviews

ព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះមហា​បណ្ឌិត​ ហុក សាវណ្ណ​ 1 2
ព្រះតេជគុណ​ សាន សុជា 1 2

អានរឿងនិទាន

Powered by Blogger.
Sunday, June 16, 2013
 Father's Day in Canada is celebrating on the sixteenth Sunday of June.


Story of Father's Day

Father's Day is a beautiful festival that acknowledges and appreciates the important role played by a father in raising the child and consequently building a stronger society. Though fathers have been revered at all times by civilizations across the globe ironically what was missing until the last century was the official recognition of the significance of fathers in ones life. Father's Day story is the tale of realization of the need for a Father's Day festival primarily by Ms Sonora Louise Smart Dodd of Washington. The story narrates Sonora's unflagging struggle to officially set a day to honor all fathers. Thanks to Sonora, today Fathers Day is celebrated in a large number of countries around the world.

The Beginning of Father's Day Story
Historians have recorded that there was a tradition to celebrate Father's Day even thousands of years ago. Their study say that 4,000 years ago in Babylon a son called Elmesu carved a father's day message on a clay card. In his message Elmesu wished his father a long and healthy life. There is no knowledge as to what happened to this father son duo but it is believed that several countries retained the custom of celebrating Father's Day.

Genesis of Father's Day in Modern Society

The tradition of celebrating Father's Day as seen today originated in the last century. Though there are several people who are credited for furthering the cause of Father's Day, there is far greater acceptance for Ms Sonora Louise Smart Dodd's contribution. A doting daughter from Spokane, Washington, Ms Dodd is recognized as the Founder or Mother of the Father's Day Festival.

Inception of the Father's Day took place in Sonora's mind when she happened to hear a Mother's Day sermon in 1909. Sonora, who was 27 then, had begun to recognize the hardships her father must have gone through while bringing up his six children alone. When Sonora was 16, her mother had died during childbirth. Sonora's father a Civil War veteran by the name of William Jackson Smart raised six children including the newborn on his own. Sonora questioned that if there is a day to recognize mothers then why is not there a day to honor fathers?

Many people laughed and joked at Sonora's idea. But her will did not droop. She began a sincere campaign lobbying for the cause of Father's Day. Her hard work began to show signs of success when Spokane celebrated its first Father's Day on June 19, 1910 with the support of Spokane Ministerial Association and the local Young Men's Christian Association (YMCA). To pay tribute to her affectionate father, Sonora wished that Father's Day be celebrated on her father's birthday on June 5, but it so happened that there was not enough time for preparation and the day came to be celebrated on third Sunday in the month of June.

The noble idea of celebrating Father's Day became quite popular in US so much so that President Woodrow Wilson approved of the festival in 1916. President Calvin Coolidge too supported the idea but it was President Lyndon Johnson who signed a Presidential Proclamation declaring the third Sunday of June as Father's Day in 1966. Then in 1972, President Richard Nixon established a permanent national observance of Father's Day to be held on the third Sunday of June.

Fathers Day Celebration in Present Time
Father's Day has become a hugely popular festival. World over people thank their father and pay tribute to them. Most commonly children gift Father's Day cards and flowers to their father. Neckties are a popular gift on the occasion of Father's Day. Due to the tradition of giving gifts, cards makers, florists and gift sellers campaign for Father's Day Festival in a big way and cash in on the sentiments of the people. http://www.fathersdaycelebration.com/story-of-fathers-day.html

Top 50 Quotations for Father's Day
Father & daughterCelebrate Your Dad...with these meaningful quotes, sayings and short poems...


• "My grandfather always said that living is like licking honey off a thorn." -- Louis Adamic

• 'Honour thy father and thy mother' stands written among the three laws of most revered righteousness." -- Aeschylus

• "Father asked us what was God's noblest work. Anna said men, but I said babies. Men are often bad, but babies never are." -- Louisa May Alcott

• "I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well." -- Alexander the Great

• "Every mother generally hopes that her daughter will snag a better husband than she managed to do...but she's certain that her boy will never get as great a wife as his father did." -- Anonymous

• "A father is always making his baby into a little woman. And when she is a woman he turns her back again." -- Enid Bagnold

• "If the new American father feels bewildered and even defeated, let him take comfort from the fact that whatever he does in any fathering situation has a fifty percent chance of being right." -- Bill Cosby

• "A new father quickly learns that his child invariably comes to the bathroom at precisely the times when he's in there, as if he needed company. The only way for this father to be certain of bathroom privacy is to shave at the gas station." -- Bill Cosby

• "Be kind to thy father, for when thou wert young, Who loved thee so fondly as he? He caught the first accents that fell from thy tongue, And joined in thy innocent glee." -- Margaret Courtney

• "I talk and talk and talk, and I haven't taught people in 50 years what my father taught by example in one week." -- Mario Cuomo

• "I watched a small man with thick calluses on both hands work fifteen and sixteen hours a day. I saw him once literally bleed from the bottoms of his feet, a man who came here uneducated, alone, unable to speak the language, who taught me all I needed to know about faith and hard work by the simple eloquence of his example." -- Mario Cuomo


"A father is a guy who 
has snapshots in his wallet 
where his money used to be."
-- Unknown
• "A king, realizing his incompetence, can either delegate or abdicate his duties. A father can do neither. If only sons could see the paradox, they would understand the dilemma." -- Marlene Dietrich

• "Lucky that man whose children make his happiness in life and not his grief, the anguished disappointment of his hopes. " -- Euripedes

• "Fifth Commandment: Honor thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee." -- Exodus 20:12

• "My father always told me, 'Find a job you love and you'll never have to work a day in your life.' " -- Jim Fox

• "The father is always a Republican toward his son, and his mother's always a Democrat." -- Robert Frost

• "You don't have to deserve your mother's love. You have to deserve your father's. He's more particular." -- Robert Frost

• "A father is a banker provided by nature." -- French Proverb

• "I cannot think of any need in childhood as strong as the need for a father's protection." -- Sigmund Freud

• "Any man can be a Father but it takes someone special to be a dad." -- Anne Geddes

• "Fathers, like mothers, are not born. Men grow into fathers - and fathering is a very important stage in their development." -- David M. Gottesman

• "If you think about it seriously, all the questions about the soul and the immortality of the soul and paradise and hell are at bottom only a way of seeing this very simple fact: that every action of ours is passed on to others according to its value, of good or evil, it passes from father to son, from one generation to the next, in a perpetual movement." -- Antonio Gramsci

• "When Charles first saw our child Mary, he said all the proper things for a new father. He looked upon the poor little red thing and blurted, 'She's more beautiful than the Brooklyn Bridge.'" -- Helen Hayes

• "One father is more than a hundred schoolmasters." -- George Herbert

• "If the past cannot teach the present and the father cannot teach the son, then history need not have bothered to go on, and the world has wasted a great deal of time." -- Russell Hoban

• "For rarely are sons similar to their fathers: most are worse, and a few are better than their fathers." -- Homer


"A father is a banker...
provided by nature."

-- French Proverb
• "My father always used to say that when you die, if you've got five real friends, you've had a great life." -- Elbert Hubbard

• "My father died many years ago, and yet when something special happens to me, I talk to him secretly not really knowing whether he hears, but it makes me feel better to half believe it." -- Natasha Josefowitz

• "The father of a daughter is nothing but a high-class hostage. A father turns a stony face to his sons, berates them, shakes his antlers, paws the ground, snorts, runs them off into the underbrush, but when his daughter puts her arm over his shoulder and says, 'Daddy, I need to ask you something,' he is a pat of butter in a hot frying pan." -- Garrison Keillor

• "My father didn't tell me how to live; he lived, and let me watch him do it." -- Clarence Budington Kelland

• "My father told me that all businessmen were sons-of-bitches, but I never believed him until now." -- John F. Kennedy

• "My father said, 'Politics asks the question: Is it expedient? Vanity asks: Is it popular? But conscience asks: Is it right?'" -- Dexter Scott King

• "His mother called such people ignorant and superstitious, but his father only shook his head slowly and puffed his pipe and said that sometimes old stories had a grain or two of truth in them and it was best not to take chances. It was why, he said, he crossed himself whenever a black cat crossed his path." -- Stephen King

• "When I was a kid, I said to my father one afternoon, 'Daddy, will you take me to the zoo?' He answered, 'If the zoo wants you, let them come and get you.'" -- Jerry Lewis

• "I don't know who my grandfather was; I am much more concerned to know what his grandson will be." -- Abraham Lincoln

• "Honor thy father and thy mother." -- Matthew 19:19

• "The thing to remember about fathers is, they're men. A girl has to keep it in mind: They are dragon seekers, bent on improbable rescues. Scratch any father, you find Someone chock full of qualms and romantic terrors, Believing change is a threat Like your first shoes with heels on, like your first bicycle It took such months to get." -- Phyllis McGinley

• "My father taught me to work; he did not teach me to love it." -- Abraham Lincoln

• "Love matches, so called, have illusion for their father and need for their mother." -- Friedrich Nietzche

• "Life was a lot simpler when what we honored was father and mother rather than all major credit cards." -- Robert Orben

• "People see Archie Bunker everywhere. Particularly girls; poor girls, rich girls, all kinds of girls are always coming up to me and telling me that Archie is just like their dad." -- Carroll O'Connor

• "A wise son maketh a glad father." -- Proverbs 10:1

• "None of you can ever be proud enough of being the child of such a Father who has not his equal in this world - so great, so good, so faultless. Try, all of you, to follow in his footsteps and don't be discouraged, for to be really in everything like him none of you, I am sure, will ever be. Try, therefore, to be like him in some points, and you will have acquired a great deal." -- Queen Victoria of England


"My father taught me to work;
 he did not teach me to love it."
-- Abraham Lincoln
• "Sometimes the poorest man leaves his children the richest inheritance." -- Ruth E. Renkel
• "Father taught us that opportunity and responsibility go hand in hand. I think we all act on that principle; on the basic human impulse that makes a man want to make the best of what's in him and what's been given him." -- Laurence Rockefeller

• "That is the thankless position of the father in the family-the provider for all, and the enemy of all." -- J. August Strindberg

• "An angry father is most cruel towards himself." -- Publilius Syrus

• "I just owe almost everything to my father [and] it's passionately interesting for me that the things that I learned in a small town, in a very modest home, are just the things that I believe have won the election." -- Margaret Thatcher

• "A man leaves his father and mother and is united to his wife, and the two become one flesh." -- The Holy Bible

• "It's only when you grow up, and step back from him, or leave him for your own career and your own home—it's only then that you can measure his greatness and fully appreciate it. Pride reinforces love." -- Margaret Truman

• "A man's children and his garden both reflect the amount of weeding done during the growing season". -- Unknown

• "A truly rich man is one whose children run into his arms when his hands are empty." -- Unknown

• "Small boy's definition of Father's Day: It's just like Mother's Day only you don't spend so much." -- Unknown

• "A father is a guy who has snapshots in his wallet where his money used to be." -- Unknown

• "For thousands of years, father and son have stretched wistful hands across the canyon of time, each eager to help the other to his side, but neither quite able to desert the loyalties of his contemporaries. The relationship is always changing and hence always fragile; nothing endures except the sense of difference." -- Alan Valentine

• "By the time a man realizes that maybe his father was right, he usually has a son who thinks he's wrong." -- Charles WadsworthAbout the Author...
Danielle Hollister 
 http://www.chiff.com/a/fathers-day-quotes.htm

0 comments:

Post a Comment

Thank you for your comments!

ឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុនតេឡេខំម្ញូណេត្សិន
សេវាកម្មទូរស័ព្ទផ្ទះផ្តល់ជួនតម្លៃពិសេសនិងអាចតេទៅកាន់80ប្រទេស ដោយគ្មានកំណត់⁣ ថែមទាំងលោកអ្នកអាចប្រើមិនគិតថ្លៃ បើលោកអ្នករកបានអតិថិជនដែលប្រើសេវាកម្មដូចគ្នាបាន៥នាក់សម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះ

សូមចុចតាមប្រទេសលោកអ្នករស់នៅ ដើម្បីពត៌មានបន្ថែមឬក៍ជាវ

សហរដ្ឋអាមេរិក
កាណាដា
អូស្រ្តាលី
បារាំង
​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូរ៉េខាងត្បូង
និងប្រទេសជាច្រើនទៀត